თსუ გეოგრაფიის დეპარტამენტის კარტოგრაფიული ფონდი

  Geo Eng
პროექტი 2019 ბუნებათსარგებლობის კათედრა გეომორფოლოგია-კარტოგრაფიის კათედრა ჰიდროლოგია, ოკეანოლოგიისა და მეტეოროლოგიის კათედრა ნიადაგების გეოგრაფიის კათედრა რეგიონული გეოგრაფიისა და ლანდშაფტური დაგეგმარების კათედრა  
 

1.        საქართველოს ნიადაგების ატლასი; . ტალახაძიასა და . ანჯაფარიძის რედაქციით, თბილისი 1984 .

2.        საქართველოს სსრ ნიადაგწარმომქნელი ქანების რუკა; მასშტაბი: 1:500 000; . ტალახაძე, . ანჯაფარიძე,1984

3.        საქართველოს სსრ ნიადაგების რუკა; მასტაბი 1:800 000; . ტალახაძე, . ანჯაფარიძე. 1984.