თსუ გეოგრაფიის დეპარტამენტის კარტოგრაფიული ფონდი

  Geo Eng
პროექტი 2019 ბუნებათსარგებლობის კათედრა გეომორფოლოგია-კარტოგრაფიის კათედრა ჰიდროლოგია, ოკეანოლოგიისა და მეტეოროლოგიის კათედრა ნიადაგების გეოგრაფიის კათედრა რეგიონული გეოგრაფიისა და ლანდშაფტური დაგეგმარების კათედრა  
 

 

აფხაზეთის არ-ის გეოლოგიური ატლასი. I ნაწილი 1972. მასშტაბი 1:50,000. ს. ბუჯია, ო. კოლოსოვსკაია

მასშტაბი

რუკის ნომენკლატურა

რუკის შინაარსი

წლები

1:50,000

 

geol. rukis legenda

1972

1:50,000

К-37-47-Г

sasargeblo wiaRiseuli

1966

1:50,000

К-37-35-Б

geologiuri

1966

1:50,000

К-37-47-Г

geologiuri

1966

1:50,000

К-37-21-В, К-37-33-А

geologiuri

1966

1:50,000

К-37-21-Б

geologiuri

1966

1:50,000

К-37-34-А

geologiuri

1966

1:50,000

К-37-35-В

geologiuri

1966

1:50,000

К-37-36-А

geologiuri

1966

1:50,000

К-37-36-В

geologiuri

1966

1:50,000

К-37-36-Г

geologiuri

1966

1:50,000

К-37-47-В

geologiuri

1966

1:50,000

К-37-33-Б, К-37-33-Г

geologiuri

1966

1:50,000

К-37-21-А

geologiuri

1966

1:50,000

К-37-21-Г

geologiuri

1966

1:50,000

К-37-34-В

geologiuri

1966

1:50,000

К-37-34-Б

geologiuri

1966

1:50,000

К-37-23-Г

geologiuri

1966

1:50,000

К-37-48-В

geologiuri

1966

1:50,000

К-37-48-Г

geologiuri

1966

1:50,000

К-37-48-Б

geologiuri

1966

 

 

 

 

აფხაზეთის არ-ის გეოლოგიური ატლასი. II ნაწილი

 

მასშტაბი

რუკის ნომენკლატურა

 

რუკის ავტორ-შემდგენლები

რუკის შინაარსი

 

1:50,000

 

 

geol.rukis legenda

1966

1:50,000

К-37-47-А

s.bukia, o.kolosovskaia

geologiuri

1966

1:50,000

К-37-60-Б

s.bukia, e.abamelik

sasargeblo wiaRiseuli

1966

1:50,000

К-37-60-А, К-37-59-Б

s.bukia, o.kolosovskaia

geologiuri

1966

1:50,000

К-37-34-Г, К-37-46-Б

s.bukia, o.kolosovskaia

geologiuri

1966

1:50,000

К-37-36-В

s.bukia, e.abamelik

sasargeblo wiaRiseuli

1966

1:50,000

К-37-35-Г

s.bukia, o.kolosovskaia

geologiuri

1966

1:50,000

К-37-47-В

s.bukia, e.abamelik

sasargeblo wiaRiseuli

1966

1:50,000

К-37-47-Б

s.bukia, o.kolosovskaia

geologiuri

1966

1:50,000

К-37-60-В

s.bukia, o.kolosovskaia

geologiuri

1966

1:50,000

К-37-35-В

s.bukia, e.abamelik

sasargeblo wiaRiseuli

1966

1:50,000

К-37-47-А

s.bukia, e.abamelik

sasargeblo wiaRiseuli

1966

1:50,000

К-37-34-Г, К-37-46-Б

s.bukia, e.abamelik

sasargeblo wiaRiseuli

1966

1:50,000

К-37-47-Г

s.bukia, e.abamelik

sasargeblo wiaRiseuli

1966

1:50,000

К-37-48-А

s.bukia, e.abamelik

sasargeblo wiaRiseuli

1966

1:50,000

К-37-48-Б

s.bukia, e.abamelik

sasargeblo wiaRiseuli

1966

1:50,000

К-37-48-Г

s.bukia, e.abamelik

sasargeblo wiaRiseuli

1966

1:50,000

К-37-60-В

s.bukia, e.abamelik

sasargeblo wiaRiseuli

1966

1:50,000

К-37-47-Б

s.bukia, e.abamelik

sasargeblo wiaRiseuli

1966

1:50,000

К-37-47-В

s.bukia, e.abamelik

sasargeblo wiaRiseuli

1966

1:50,000

К-37-36-В

s.bukia, e.abamelik

sasargeblo wiaRiseuli

1966

1:50,000

К-37-36-Г

s.bukia, e.abamelik

sasargeblo wiaRiseuli

1966

1:50,000

К-37-36-Б

s.bukia, e.abamelik

sasargeblo wiaRiseuli

1966

1:50,000

К-37-35-Г

s.bukia, e.abamelik

sasargeblo wiaRiseuli

1966

1:50,000

К-37-35-Б

s.bukia, e.abamelik

sasargeblo wiaRiseuli

1966

1:50,000

К-37-35-А

s.bukia, e.abamelik

sasargeblo wiaRiseuli

1966

1:50,000

К-37-34-А

s.bukia, e.abamelik

sasargeblo wiaRiseuli

1966

1:50,000

К-37-33-Б, К-37-33-Г

s.bukia, e.abamelik

sasargeblo wiaRiseuli

1966

1:50,000

К-37-34-В

s.bukia, e.abamelik

sasargeblo wiaRiseuli

1966

1:50,000

К-37-23-Г

s.bukia, e.abamelik

sasargeblo wiaRiseuli

1966

1:50,000

К-37-22-Г

s.bukia, e.abamelik

sasargeblo wiaRiseuli

1966

1:50,000

К-37-23-В

s.bukia, e.abamelik

sasargeblo wiaRiseuli

1966

1:50,000

К-37-22-А

s.bukia, e.abamelik

sasargeblo wiaRiseuli

1966

1:50,000

К-37-22-В

s.bukia, e.abamelik

sasargeblo wiaRiseuli

1966

1:50,000

К-37-21-Г

s.bukia, e.abamelik

sasargeblo wiaRiseuli

1966

1:50,000

К-37-21-В,К-37-33-А

s.bukia, e.abamelik

sasargeblo wiaRiseuli

1966

1:50,000

К-37-21-А

s.bukia, e.abamelik

sasargeblo wiaRiseuli

1966

1:50,000

К-37-21-Б

s.bukia, e.abamelik

sasargeblo wiaRiseuli

1966

1:50,000

К-37-35-Б

s.bukia, o.kolosovskaia

geologiuri

1966

1:50,000

К-37-34-Б

s.bukia, e.abamelik

sasargeblo wiaRiseuli

1966

1:50,000

К-37-35-А

s.bukia, e.abamelik

sasargeblo wiaRiseuli

1966

1:50,000

К-37-22-А

s.bukia, e.abamelik

sasargeblo wiaRiseuli

1966

1:50,000

К-37-22-В

s.bukia, e.abamelik

sasargeblo wiaRiseuli

1966

1:50,000

К-37-60-Б

s.bukia, e.abamelik

sasargeblo wiaRiseuli

1966

1:50,000

К-37-60-А,К-37-59-Б

s.bukia, e.abamelik

sasargeblo wiaRiseuli

1966

1:50,000

К-37-48-В

s.bukia, e.abamelik

sasargeblo wiaRiseuli

1966

1:50,000

К-37-48-Б

s.bukia, e.abamelik

sasargeblo wiaRiseuli

1966

1:50,000

К-37-48-А

s.bukia, e.abamelik

sasargeblo wiaRiseuli

1966

1:50,000

К-37-47-А

s.bukia, e.abamelik

sasargeblo wiaRiseuli

1966

1:50,000

К-37-36-Г

s.bukia, e.abamelik

sasargeblo wiaRiseuli

1966

1:50,000

К-37-36-Б

s.bukia, e.abamelik

sasargeblo wiaRiseuli

1966

1:50,000

К-37-36-А

s.bukia, e.abamelik

sasargeblo wiaRiseuli

1966

1:50,000

К-37-35-А

s.bukia, o.kolosovskaia

geologiuri

1966

1:50,000

 

 

geol. rukis legenda

1966

1:50,000

К-37-34-Б

s.bukia, e.abamelik

sasargeblo wiaRiseuli

1966

1:50,000

К-37-34-Г, К-37-46-Б

s.bukia, e.abamelik

sasargeblo wiaRiseuli

1966

1:50,000

К-37-21-Б

s.bukia, e.abamelik

sasargeblo wiaRiseuli

1966

1:50,000

К-37-23-В

s.bukia, e.abamelik

sasargeblo wiaRiseuli

1966

1:50,000

К-37-34-В

s.bukia, e.abamelik

sasargeblo wiaRiseuli

1966

1:50,000

К-37-21-А

s.bukia, e.abamelik

sasargeblo wiaRiseuli

1966

1:50,000

К-37-22-Г

s.bukia, e.abamelik

sasargeblo wiaRiseuli

1966

1:50,000

К-37-23-Г

s.bukia, e.abamelik

sasargeblo wiaRiseuli

1966

1:50,000

К-37-23-В

s.bukia, o.kolosovskaia

geologiuri

1966

1:50,000

К-37-21-Г

s.bukia, o.kolosovskaia

geologiuri

1966

1:50,000

К-37-34-А

s.bukia, e.abamelik

sasargeblo wiaRiseuli

1966

1:50,000

К-37-22-А

s.bukia, o.kolosovskaia

geologiuri

1966

1:50,000

К-37-22-Г

s.bukia, o.kolosovskaia

geologiuri

1966

1:50,000

К-37-22-В

s.bukia, o.kolosovskaia

geologiuri

1966

1:1 , 000 , 000

К-38

a.lalieva

sasargeblo wiaRiseuli

1959

1:1 , 000 , 000

К-38

a.lalieva

sasargeblo wiaRiseuli

1959

1:1 , 000 , 000

К-38

a.lalieva

sasargeblo wiaRiseuli

1959

1:50,000

К-38-39-Г

S.geguCaZe, r.beraZe, l.gvineria, e.kalinina

geologiuri

1985

1:50,000

К-38-40-А

S.geguCaZe, r.beraZe, l.gvineria, e.kalinina

geologiuri

1985

1:50,000

К-38-39-В

S.geguCaZe, r.beraZe, l.gvineria, e.kalinina

geologiuri

1985

1:50,000

К-38-40-Г

samecniero redaqcia

geologiuri

1985

1:50,000

К-38-39-Б

S.geguCaZe, r.beraZe, l.gvineria, e.kalinina

geologiuri

1985

1:50,000

К-38-39-А

S.geguCaZe, r.beraZe, l.gvineria, e.kalinina

geologiuri

1985

1:200 , 000

К-38-XXI

b.kalandariSvili

sasargeblo wiaRiseuli

1957