თსუ გეოგრაფიის დეპარტამენტის კარტოგრაფიული ფონდი

  Geo Eng
პროექტი 2019 ბუნებათსარგებლობის კათედრა გეომორფოლოგია-კარტოგრაფიის კათედრა ჰიდროლოგია, ოკეანოლოგიისა და მეტეოროლოგიის კათედრა ნიადაგების გეოგრაფიის კათედრა რეგიონული გეოგრაფიისა და ლანდშაფტური დაგეგმარების კათედრა  
 

თემატურ რუკათა ფონდი (ქართულენოვანი რუკები)

 

1.        თემატურ რუკათა ფონდი (ქართულენოვანი რუკები)

 

1.       საქართველო.   ასოციაცია „გეომიჯი“, 2005. მასშტაბი 1:600,000. რ. ხაზარაძე

2.       საქართველოს ოროჰიდროგრაფიული რუკა. 2014. მასშტაბი 1:500,000. რ. გობეჯიშვილი, ლ. ტიელიძე, ალ. ჯავახიშვილი

3.       ნახევარსფეროების რუკა. სასწავლო ფიზიკური რუკა. ს.ს. „კარტოგრაფია“. 2003. მასშტაბი 1:22,000,000

4.       სამხრეთ ამერიკა. სასწავლო რუკა. „კარტოგრაფია“, 2003. ე. შეყელაშვილი

5.       მსოფლიოს კლიმატური სასწავლო ფიზიკური რუკა. მასშტაბი 1:20,000,000

6.       დედამიწის გეოგრაფიული სარტყლები და ოლქები. მასშტაბი 1:20,000,000

7.       საქართველოს ფიზიკური რუკა. „კარტოგრაფია“, 2006. მასშტაბი 600,000

8.       კავკასია (სასწავლო რუკა). „კარტოგრაფია“. ი. გოგობერიშვილი. მასშტაბი 1:1,000,000

9.       მსოფლიოს მცენარეულობის რუკა. „კარტოგრაფია“. მასშტაბი 20,000,000. ვ. ბუაჩიძე, ე. შეყელაშვილი

10.   აფრიკა. სასწავლო ფიზიკური რუკა. „კარტოგრაფია“, 2003. ე. შეყელაშვილი