თსუ გეოგრაფიის დეპარტამენტის კარტოგრაფიული ფონდი

  Geo Eng
პროექტი 2019 ბუნებათსარგებლობის კათედრა გეომორფოლოგია-კარტოგრაფიის კათედრა ჰიდროლოგია, ოკეანოლოგიისა და მეტეოროლოგიის კათედრა ნიადაგების გეოგრაფიის კათედრა რეგიონული გეოგრაფიისა და ლანდშაფტური დაგეგმარების კათედრა  
 

პროექტის მიზანია  თსუ გეოგრაფიის დეპარტამენტში დაცული კარტოგრაფიული ნაწარმოებების ერთიანი ელექტრონული კატალოგის შექმნა და ალექსანდრე ჯავახიშვილის „საქართველოს საზოგადო რუკის“ გეოინფორ­მა­ციული კარტოგრაფირება და ანალიზი.

ამოცანების ჩამონათვალი

                    #

ამოცანის     დასახელება

1

თსუ გეოგრაფიის დეპარტამენტში დაცული კარტოგრაფიული ნაწარმოებების ნუსხის შედგენა

2

თსუ გეოგრაფიის დეპარტამენტში დაცული კარტოგრაფიული ნაწარმოებების ნომენკლატურული ბადის შექმნა

3

ალ. ჯავახიშვილის „საქართველოს საზოგადო რუკის“ (1931-1932 წწ.) რეგისტრაცია-ვექტორიზაცია

4

ალ. ჯავახიშვილის „საქართველოს საზოგადო რუკის“ (1931-1932 წწ.) სივრცითი ანალიზი

5

თსუ გეოგრაფიის დეპარტამენტში დაცული კარტოგრაფიულ ნაწარმოებთა ნუსხის განთავსდება ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის საიტზე

6

ერთობლივი სტატიის გამოქვეყნება ალ. ჯავახიშვილის „საქართველოს საზოგადო რუკის“ შესახებ და მოხსენების გაკეთება საფაკულტეტო კონფერენციაზე