თსუ გეოგრაფიის დეპარტამენტის კარტოგრაფიული ფონდი

  Geo Eng
პროექტი 2019 ბუნებათსარგებლობის კათედრა გეომორფოლოგია-კარტოგრაფიის კათედრა ჰიდროლოგია, ოკეანოლოგიისა და მეტეოროლოგიის კათედრა ნიადაგების გეოგრაფიის კათედრა რეგიონული გეოგრაფიისა და ლანდშაფტური დაგეგმარების კათედრა  
 
Климатический Атлас СССР. Том I.
# რუკის შინაარსი მასშტაბი რეგიონი ავტორები გამოცემის თარიღი
1-2 Физические карта 1:12 500 000 СССР   1960
3-4 Почвенная карта 1:12 500 000 СССР Н.Н. Розов 1960
5-6 Карта растительности 1:12 500 000 СССР А.Н. Лукичева 1960
Температура Воздуха
# რუკის შინაარსი მასშტაბი რეგიონი ავტორები გამოცემის თარიღი
7-8 Температура воздуха. Январь. 1:12 500 000 СССР Е.С. Рубинштейн 1960
9 Температура воздуха. Январь. 1:5 000 000 Горные районы Е.С. Рубинштейн 1960
10-11 Температура воздуха. Февраль. 1:12 500 000 СССР Е.С. Рубинштейн 1960
12 Температура воздуха. Февраль. 1:5 000 000 Горные районы Е.С. Рубинштейн 1960
13-14 Температура воздуха. Март. 1:12 500 000 СССР Е.С. Рубинштейн 1960
15 Температура воздуха. Март. 1:5 000 000 Горные районы Е.С. Рубинштейн 1960
16-17 Температура воздуха. Апрель. 1:12 500 000 СССР Е.С. Рубинштейн 1960
18 Температура воздуха. Апрель. 1:5 000 000 Горные районы Е.С. Рубинштейн 1960
19-20 Температура воздуха. Май. 1:12 500 000 СССР Е.С. Рубинштейн 1960
21 Температура воздуха. Май. 1:5 000 000 Горные районы Е.С. Рубинштейн 1960
22-23 Температура воздуха. Июнь. 1:12 500 000 СССР Е.С. Рубинштейн 1960
24 Температура воздуха. Июнь. 1:5 000 000 Горные районы Е.С. Рубинштейн 1960
25-26 Температура воздуха. Июль. 1:12 500 000 СССР Е.С. Рубинштейн 1960
27 Температура воздуха. Июль. 1:5 000 000 Горные районы Е.С. Рубинштейн 1960
28-29 Температура воздуха. Август. 1:12 500 000 СССР Е.С. Рубинштейн 1960
30 Температура воздуха. Август. 1:5 000 000 Горные районы Е.С. Рубинштейн 1960
31-32 Температура воздуха. Сентябрь. 1:12 500 000 СССР Е.С. Рубинштейн 1960
33 Температура воздуха. Сентябрь. 1:5 000 000 Горные районы Е.С. Рубинштейн 1960
34-35 Температура воздуха. Октябрь. 1:12 500 000 СССР Е.С. Рубинштейн 1960
36 Температура воздуха. Октябрь. 1:5 000 000 Горные районы Е.С. Рубинштейн 1960
37-38 Температура воздуха. Ноябрь. 1:12 500 000 СССР Е.С. Рубинштейн 1960
39 Температура воздуха. Ноябрь. 1:5 000 000 Горные районы Е.С. Рубинштейн 1960
40-41 Температура воздуха. Декабрь. 1:12 500 000 СССР Е.С. Рубинштейн 1960
42 Температура воздуха. Декабрь. 1:5 000 000 Горные районы Е.С. Рубинштейн 1960
43-44 Годовая амплитуда температура воздуха. 1:12 500 000 СССР Е.С. Рубинштейн 1960
45-46 Наибольшие разности между средней температурой воздуха в 13 часов и средним максимумом и месяцы, когда они наблюдаются. 1:12 500 000 СССР Е.С. Рубинштейн 1960
47-48 Наименьшие разности между средней температурой воздуха в 13 часов и средним минимумом и месяцы, когда они наблюдаются. 1:12 500 000 СССР Е.С. Рубинштейн 1960
49-50 Абсолютный минимум температуры воздуха. 1:12 500 000 СССР Е.С. Рубинштейн 1960
51-52 Абсолютный максимум температуры воздуха. 1:12 500 000 СССР Е.С. Рубинштейн 1960
53-54 Годовой ход абсолютных минимальных температур воздуха. 1:12 500 000 СССР Е.С. Рубинштейн 1960
55-56 Годовой ход абсолютных максимальных температур воздуха. 1:12 500 000 СССР Е.С. Рубинштейн 1960
57-58 Суммы температур воздуха за период с уточной температурой выше 10 1:12 500 000 СССР Е.С. Рубинштейн 1960
59-60 Дати перехода средней суточной температуры воздуха через - 10 в период подъема температуры. 1:12 500 000 СССР Л.Г. Конюкова 1960
61-62 Дати перехода средней суточной температуры воздуха через - 5 в период подъема температуры. 1:12 500 000 СССР Л.Г. Конюкова 1960
63-64 Дати перехода средней суточной температуры воздуха через 0 в период подъема температуры. 1:12 500 000 СССР Л.Г. Конюкова 1960
65-66 Дати перехода средней суточной температуры воздуха через 5 в период подъема температуры. 1:12 500 000 СССР Л.Г. Конюкова 1960
67-68 Дати перехода средней суточной температуры воздуха через 10 в период подъема температуры. 1:12 500 000 СССР Л.Г. Конюкова 1960
69-70 Дати перехода средней суточной температуры воздуха через 15 в период подъема температуры. 1:12 500 000 СССР Л.Г. Конюкова 1960
71-72 Дати перехода средней суточной температуры воздуха через 20 в период подъема температуры. 1:12 500 000 СССР Л.Г. Конюкова 1960
73-74 Дати перехода средней суточной температуры воздуха через 20 в период падения температуры. 1:12 500 000 СССР Л.Г. Конюкова 1960
75-76 Дати перехода средней суточной температуры воздуха через 15 в период падения температуры. 1:12 500 000 СССР Л.Г. Конюкова 1960
77-78 Дати перехода средней суточной температуры воздуха через 10 в период падения температуры. 1:12 500 000 СССР Л.Г. Конюкова 1960
79-80 Дати перехода средней суточной температуры воздуха через 5 в период падения температуры. 1:12 500 000 СССР Л.Г. Конюкова 1960
81-82 Дати перехода средней суточной температуры воздуха через 0 в период падения температуры. 1:12 500 000 СССР Л.Г. Конюкова 1960
83-84 Дати перехода средней суточной температуры воздуха через -5 в период падения температуры. 1:12 500 000 СССР Л.Г. Конюкова 1960
85-86 Дати перехода средней суточной температуры воздуха через -10 в период падения температуры. 1:12 500 000 СССР Л.Г. Конюкова 1960
87-88 Число дней в году со средней суточной температурой воздуха выше -10. 1:12 500 000 СССР Л.Г. Конюкова 1960
89-90 Число дней в году со средней суточной температурой воздуха выше -5. 1:12 500 000 СССР Л.Г. Конюкова 1960
91-92 Число дней в году со средней суточной температурой воздуха выше 0. 1:12 500 000 СССР Л.Г. Конюкова 1960
93-94 Число дней в году со средней суточной температурой воздуха выше 5. 1:12 500 000 СССР Л.Г. Конюкова 1960
95-96 Число дней в году со средней суточной температурой воздуха выше10. 1:12 500 000 СССР Л.Г. Конюкова 1960
97-98 Число дней в году со средней суточной температурой воздуха выше15. 1:12 500 000 СССР Л.Г. Конюкова 1960
99-100 Число дней в году со средней суточной температурой воздуха выше20. 1:12 500 000 СССР Л.Г. Конюкова 1960
101-102 Средние даты начала, конца и длительность безморозного периода на открытом ровном месте или на склане. 1:12 500 000 СССР Л.Г. Конюкова 1960
Температура Почви
# რუკის შინაარსი მასშტაბი რეგიონი ავტორები გამოცემის თარიღი
103-104 Средняя месячная температура почвы на глубине 20 и 40 см. Май. Июнь.Июль. Август. Сентябрь. Октябрь. 1:50 000 000 СССР М.С. Перунова 1960
105-106 Средняя месячная температура почвы на глубине 80 и 160 см. Май. Июнь.Июль. Август. Сентябрь. Октябрь. 1:50 000 000 СССР М.С. Перунова 1960
107-108 Средняя месячная температура почвы под черным паром на глубине 5 и 10 см. Май. Июнь. 1:25 000 000 СССР Е.П. Архипова 1960
109-110 Средняя месячная температура почвы под черным паром на глубине 5 и 10 см. Июль. Август.  1:25 000 000 СССР Е.П. Архипова 1960
111-112 Средняя месячная температура почвы под черным паром на глубине 5 и 10 см. Сентябрь. 1:25 000 000 СССР Е.П. Архипова, С.А. Вериго,Л.А.Разумова 1960
Атмосферние осадки
# რუკის შინაარსი მასშტაბი რეგიონი ავტორები გამოცემის თარიღი
113-114 Количество осадков. Год. 1:12 500 000 СССР О.А. Дроздов, Л.П. Кузнецова 1960
115 Количество осадков. Год. 1:5 000 000 Горные районы О.А. Дроздов, Л.П. Кузнецова 1960
116-117 Количество осадков. Теплый период. 1:12 500 000 СССР О.А. Дроздов, Л.П. Кузнецова 1960
1118 Количество осадков. Теплый период. 1:5 000 000 Горные районы О.А. Дроздов, Л.П. Кузнецова 1960
119-120 Количество осадков. Холодной период. 1:12 500 000 СССР О.А. Дроздов, Л.П. Кузнецова 1960
121 Количество осадков. Холодной период. 1:5 000 000 Горные районы О.А. Дроздов, Л.П. Кузнецова 1960
122-123 Количество осадков. Январь. Февраль. Март. Апрель. 1:12 500 000 СССР О.А. Дроздов, Л.П. Кузнецова 1960
124-125 Количество осадков. Май. Июнь. Июль. Август. 1:25 000 000 СССР О.А. Дроздов, Л.П. Кузнецова 1960
126-127 Количество осадков. Сентябрь. Октябрь. Ноябрь. Декабрь. 1:25 000 000 СССР О.А. Дроздов, Л.П. Кузнецова 1960
128-129-130 Количество осадков. Январь. Февраль. Март.  1:5 000 000 Горные районы О.А. Дроздов, Л.П. Кузнецова 1960
131-132-133 Количество осадков. Апрель. Май. Июнь. 1:5 000 000 Горные районы О.А. Дроздов, Л.П. Кузнецова 1960
134-135-136 Количество осадков. Июль. Август. Сентябрь. 1:5 000 000 Горные районы О.А. Дроздов, Л.П. Кузнецова 1960
137-138-139 Количество осадков. Октябрь. Ноябрь. Декабрь. 1:5 000 000 Горные районы О.А. Дроздов, Л.П. Кузнецова 1960
140-141 Наибольшее, наименьшее и среднее месячное количество осадков. 1:12 500 000 СССР О.А. Дроздов, Л.П. Кузнецова 1960
142-143 Продолжителность осадков. Год. 1:12 500 000 СССР О.А. Дроздов, Л.П. Кузнецова 1960
144-145 Наибольшее суточное количество осадков, выпадающее один раз в год , в 10 лет, в 40 лет. 1:12 500 000 СССР О.А. Дроздов, Л.П. Кузнецова 1960
146-147 Число дней с осадками, равными 0,1 мм и 1,0 мм и более. Год. 1:12 500 000 СССР В.Я. Шарова 1960
148-149 Число дней с осадками, равными 0,1 мм и 1,0 мм и более. Январь. Февраль. Март. Апрель. 1:25 000 000 СССР В.Я. Шарова 1960
150-151 Число дней с осадками, равными 0,1 мм и 1,0 мм и более. Май. Июнь. Июль. Август. 1:25 000 000 СССР В.Я. Шарова 1960
152-153 Число дней с осадками, равными 0,1 мм и 1,0 мм и более. Сентябрь. Октябрь. Ноябрь. Декабрь. 1:25 000 000 СССР В.Я. Шарова 1960
154-155 Число дней с осадками, равными 5 мм и 10 мм и более. Год. 1:12 500 000 СССР В.Я. Шарова 1960
156-157 Число дней с осадками, равными 5 мм и 10 мм и более. Январь. Февраль. Март. Апрель. 1:25 000 000 СССР В.Я. Шарова 1960
158-159 Число дней с осадками, равными 5 мм и 10 мм и более. Май. Июнь. Июль. Август. 1:25 000 000 СССР В.Я. Шарова 1960
160-161 Число дней с осадками, равными 5 мм и 10 мм и более. Сентябрь. Октябрь. Ноябрь. Декабрь. 1:25 000 000 СССР В.Я. Шарова 1960
162-163 Годовой ход числа дней с осадками. 1:12 500 000 СССР В.Я. Шарова  
Испарением и Испаряемость
# რუკის შინაარსი მასშტაბი რეგიონი ავტორები გამოცემის თარიღი
164-165 Испарение с поверхности суши. Апрель. Май. Июнь. 1:12 500 000 СССР Л.И. Зубенок 1960
166-167 Испарение с поверхности суши. Июль. Август. Сентябрь. Испаряемость с поверхности суши. Год. 1:25 000 000 СССР Л.И. Зубенок, А.П. Серякова 1960
Снежный покров
# რუკის შინაარსი მასშტაბი რეგიონი ავტორები გამოცემის თარიღი
168-169 Средняя из наибольших декадных высот снежного покрова за зиму. 1:12 500 000 СССР Е.Я. Щербакова 1960
170-171 Число дней со снежный покровом за зиму. 1:12 500 000 СССР А.С. Брянцева 1960
172-173 Средние даты появления снежного покрова. Средние даты образования и разрушения устойчивого снежного покрова. 1:25 000 000 СССР А.С. Брянцева 1960
174-175 Даты самого раннего и позднего появления снежнего покрова. Даты самого раннего и позднего схода снежного покрова. 1:25 000 000 СССР А.С. Брянцева 1960
176-177 Суммы солнечной радиации. Розность осадков и испаряемости. Средние даты замерзная рек. 1:12 500 000 СССР В.В. Тюктик, Н.М. Алюшинская, А.К. Давыдов 1960
178-179 Климатические районирование СССР. 1:12 500 000 СССР М.И. Будыко, А.А. Григорьев 1960
Время восхода и захода солнца
# გრაფიკის შინაარსი რეგიონი ავტორი გამოცემის თარიღი
180 График моментов восхода солнца СССР И.Д. Жонголович 1960
181 График моментов захода солнца СССР И.Д. Жонголович 1960