თსუ გეოგრაფიის დეპარტამენტის კარტოგრაფიული ფონდი

  Geo Eng
პროექტი 2019 ბუნებათსარგებლობის კათედრა გეომორფოლოგია-კარტოგრაფიის კათედრა ჰიდროლოგია, ოკეანოლოგიისა და მეტეოროლოგიის კათედრა ნიადაგების გეოგრაფიის კათედრა რეგიონული გეოგრაფიისა და ლანდშაფტური დაგეგმარების კათედრა  
 

                             kaTedris atlasebi

   

N

Aatlasis saxelwodeba

gamoSvebis weli da adgili

   ena

Eegzem- plari

Ggv.

1

Содержание и перенос влага в атмосфере над територие ссср

        Москва 1984

rusuli

1

76

2

Samellite et surveillance du climam atlas de veille climatique 1986-1994

Orstom 1994

frangu-li

1

92

3

Amlante della sardegna

1971

Eespanu-ri

1

79

4

Berlin 1650-1900

Berlin-leipzig1987

germanu-li

1

60

5

Atlas van Nederland proef- dell

Cravenhage 1984

holan-diuri

1

22

6

Skolni zemepisny              atlas Ceskoslovenske socialistigke republiky

Spraga 1960

Cexuri

1

18

7

Skolsky  zemepisny         atlas Ceskoslovenske socialistigke republiky  

Ustrada Sprava geodezie a kartografie 1962

Cexuri

1

15

8

Manpower resources

1963.  urbana, Illinois

Iingli-suri

1

61

9

Atlas republica socialista Romania

1979

ruminu-li

1

 

10

Atlas over sverige.    National atlas Sweden 1953-1974

Stokholm 1953-1974

Sveduri

1

170

11

Atlas du nord de la France

Paris 1961

frangu-li

1

74

12

Atlas Ceskoslovenskych dejin

Ustrada Sprava geodezie a kartografie 1965

Cexuri

1

45

13

Atlas economique et social pour l’ame nagement du territoire                                     IV                                   infrstructures                                               

1966

frangu-li

1

 

14

Atlas du survey.                    Atlas van de nationale survey

 

belgiu-ri

1

 

15

Hoack hausatlas

Leipzige 1965

germanu-li

1

298

16

weltatlas

Leipzige 1964

germanu-li

1

172

17

National atlas of Hungary

Budapest1964

ingli-suri

1

112

18

Haack Grober weltatlas

Leipzige 1968

germanu-li

1

82

19

Dzieje kartografh Polskiej od XV do XVIII wieku

 

polomuri

1

119

                                                                                  

 

 

N

Aatlasis saxelwodeba

gamoSvebis weli da adgili

   ena

E     egzem-  plari

Ggv.

20

Atlas Deutsche demokratische republik

Leipzig

germanuli

1

52

21

Vilagatlas

Budapest 1959

ungruli

1

112

22

Rapport national sur la cartographie Frangaise 1984-1987

Mexique 1987

franguli

1

 

23

Paris et la region Parisienje

Paris 1972

franguli

1

 

24

Carme economique

Stockholm1953

Sveduri

1

20

25

Geograghica

konenmann

germanuli

1

612

26

Dumont weltatlas

Karmenubersicht

germanuli

1

337

27

Geschichts atlas

 

germanuli

1

53

28

Атлас Молдовской ссср

Москва 1978

rusuli

1

131

29

Топографическая служба вооружоных сил ссср

Москва 1988

rusuli

1

73

30

msoflios atlasi

damasko

siriuli

1

 

31

Атлас Псковской области

Москва 1969

rusuli

1

43

32

Морской атлас  I            указатель географических названий

Изд.морского генерапного штаба 1952

rusuli

2

543

33

Морской атлас         II  физико-географический

Изд.морского генерапного штаба 1953

rusuli

1

76

34

Морской атлас      I      навигационно-географи- ческий

Изд.морского генерапного штаба 1950

rusuli

2

83

35

Морской атлас      I I I      часть первая

Изд. Главного штаба военно- морского флота 1958

rusuli

1

45

36

Дешифрирование много-  зональных аэрокосмичес- ких снимков.               Сканирующая система фрагмент-методика и результаты

Изд.наук Москва

rusuli

1

124

37

Атлас океанов. Атлантический и Индиский океаны

1977

rusuli

1

306

38

Дешифрирование много-  зональных аэрокосмичес- ких снимков.  методик и результаты            

Изд.наук Москва 1982

rusuli

2

83

                                                                                     

  

                                                                                                                                                                       

N

Aatlasis saxelwodeba

gamoSvebis weli da adgili

   ena

E     egzem-  plari

Ggv.

39

Большой советский атлас мира

Москва 1937

rusuli

1

168

40

Юг красноярского серия карт

Москва 1977

rusuli

2

38

41

Атлас Литовской сср

Москва 1972

rusuli

1

215

42

Географтческий атлас

Москва 1954

rusuli

1

191

43

Атлас сельского хозяйства ссср

Москва 1960

rusuli

1

308

44

Атлас географтческих открытий XVII-XVIII веков

Москва 1964

rusuli

1

135

45

Атлас Ленинградской области

Москва 1967

rusuli

1

82

46

Атлас Антарктики  II

Ленинград 1969

rusuli

1

598

47

Атлас Грузинской сср

Тбилиси- Москва 1964

rusuli

1

269

48

Атлас Азервайджансой сср

Баку  - Москва 1963

rusuli

1

213

49

Атлас природних условий и естественных ресурсов украинской сср

Москва 1978

rusuli

1

183

50

Всемирный атлас

1947

rusuli

1

148

51

Атлас командира ркка

Москва 1938

rusuli

1

69

52

Атлас сельского хозяйства Армянской сср

Москва- Ереван 1984

rusuli

1

189

53

Атлас мира

Москва 1954

rusuli

1

283

54

Географi я кui вськоi овластi атлас

Кui в 1962

ukrainuli

1

98

55

vaxuSti bagrationi                 saqarTvelos atlasi

XVIII s

qarTuli

1

91

56

Атлас Таджиской сср

Душанве- Москва 1968

rusuli

2

200

57

Атлас народов мира

Москва 1964

rusuli

1

184

 

 

    

N

Aatlasis saxelwodeba

gamoSvebis weli da adgili

   ena

E     egzem-  plari

Ggv.

58

Атлас Украинской сср и Молдовской сср

Москва 1962

rusuli

1

96

59

Атлас содержание и перенос влаги в атмосфере над территорией ссср

Москва 1984

rusuli

1

75

60

Атлас звездного неба

Ленинград 1974

rusuli

1

51

61

Атлас мира Европа     (зарубежные страны)

Москва 1985

rusuli

2

83

62

Атлас мира Австралия и Океания антарктида

Москва 1981

rusuli

1

24

63

Большой советский атлас мира

Москва 1940

rusuli

1

180

64

Азербаjr ан ССР атласы

Баку- Москва 1963

rusuli

1

213

65

Atlas de Cuba

La Habana 1978

espanuri

1

143

66

Atlas nacional de Espana

Madrid 1965

espanuri

1

98

67

Resena geografica

Madrid 1965

espanuri

1

227

68

Indice toponomico

Madrid 1965

espanuri

1

176

69

Atlas of Alberta

1969

inglisuri

2

158

70

Атлас мира

Москва 1967

rusuli

1

250

71

Всемирный атлась

Изданье Т-ва А Ф ьфклсь 1910

ukrainuli

1

60

72

Атлас океанов                   тихий океан

1974

rusuli

1

302

73

Атлас Литовской сср

Москва 1981

rusuli

2

215

74

Алтайский край

Москва 1980

rusuli

1

235

75

Атлас Армянской сср

Ереван - Москва 1961

rusuli

1

111

76

saqarTvelos ssr atlasi

Tbilisi- moskovi 1964

qarTuli

1

269

77

Tbilisis garemos mdgomareobis atlasi

Tbilisi

qarTuli

1

36

78

Atlas general larousso

Paris 1959

franguli

2

456

79

Атлас океанов       северный ледовитый океан

1980

rusuli

1

184

80

Ленин.                  Историко- биографический атлас                                        

Москва 1972

rusuli

1

66

81

Атлас латинской Америки

1968

rusuli

1

94

82

Географический атлас

Москва 1954

rusuli

1

191

83

Атлас Узбакской сср

Москва-Ташкент 1982

rusuli

1

124

                                                                                                                                                                

 

     

N

Aatlasis saxelwodeba

gamoSvebis weli da adgili

   ena

E     egzem-  plari

Ggv.

84

Атлас Иркутской области

Москва- Иркутск 1962

rusuli

1

182

85

Sachsisse Schweiz

Berlin- Leipzig 1983

germanuli

1

13

86

Polimikai es gazdasagi.       Villagamlasz

Budapest

ruminuli

1

106

87

Mapy ceckych zemi do poloviny 18 stoleti

Praha

Cexuri

1

12 ruka

88

Атлас Азербайджанской сср

Баку- Москва 1963

rusuli

1

213

89

Украi на навральний атлас

Кui в 1998

ukraina

1

96

90

Записки военно-топографического управлетия

Петербург 1910

rusuli

1

457

91

Атлас образование и развитик ссср

Москва 1972

rusuli

1

111

92

Забайкале атлас

Москва- Иркутск 1967

rusuli

1

176

93

Атлас США

Москва 1966

rusuli

1

72

94

Narodowy atlas Polski

Wroclaw-Warszawa- Krakow-Gransk 1973-1978

polonuri

1

125

95

Atlas of essex county

Canada 1965

inglisuri

1

51

96

Atlas de Madagascar

Tananarive 1969-1971

franguli

1

60

97

Атлас целинного края

Москва 1964

rusuli

1

45

98

Атлас природних условий и естественных ресурсов Украинской сср

Москва 1978

rusuli

1

183

99

Морской атлас      I I     

Изд. Главного штаба военно- морского флота 1954

rusuli

1

76

100

Национальный атлас Кубы

Гавана 1970

rusuli

1

132

101

Аеро-климатический атлас мира

Москва- Ленинград 1972

rusuli

1

115

102

Атлас ссср

Москва 1985

rusuli

1

259

103

Атлас Антарктики

Москва

rusuli

1

225

104

Smielers hand-atlas

Gotha 1938

germanuli

1

341

105

Suomen kartas to atlas of Finland

Helsinki 1960

finuri

1

38