თსუ გეოგრაფიის დეპარტამენტის კარტოგრაფიული ფონდი

  Geo Eng
პროექტი 2019 ბუნებათსარგებლობის კათედრა გეომორფოლოგია-კარტოგრაფიის კათედრა ჰიდროლოგია, ოკეანოლოგიისა და მეტეოროლოგიის კათედრა ნიადაგების გეოგრაფიის კათედრა რეგიონული გეოგრაფიისა და ლანდშაფტური დაგეგმარების კათედრა  
 

თემატურ რუკათა ფონდი  ( ქართულენოვანი რუკები )

 

1.         აფხაზეთის ასსრ.     ვერტ . მასშტაბი 1 კმ  

2.         დასავლეთი და აღმოსავლეთი ნახევარსფეროები.  კარტოგრაფია . მასშტაბი 1:22,000,000 

3.         ერზრუმის რეგიონის მოცულობითი მოდელი (თურქეთი).   1890. ჰორიზ . მასშტაბი 2 ვერსი , ვერტ . მასშტაბი 250  

4.         კავკასია (ფიზიკური).   კარტოგრაფია , 1994. მასშტაბი 1:1,000,000.  

5.         კავკასია.   კარტოგრაფია , 1994. მასშტაბი 1:1,000,000. . გოგობერიშვილი , . ქართველიშვილი  

6.         კავკასია.   კარტოგრაფია , 1994. მასშტაბი 1:100,000. . გოგობერიშვილი , . ქართველიშვილი  

7.         მსოფლიოს პოლიტიკუტი რუკა.   კარტოგრაფია . მასშტაბი 1:30,000,000 

8.         მსოფლიოს პოლიტიკუტი რუკა.   მასშტაბი 1:30,000,000. . ფეიქრიშვილი  

9.         მსოფლიოს ფეხბურთის რუკა.   თბილისის კარტოგრაფიული ფაბრიკა , 1998. . გორდეზიანი  

10.     მსოფლიოს ფიზიკური რუკა.   გეოიდი , 2015. მასშტაბი 35,000,000. . ფეიქრიშვილი  

11.     ნახევარსფეროების რუკა   ( დასავლეთი , აღმოსავლეთი ). რუკა . . . კარტოგრაფია . მასშტაბი 1:22.222.222.  

12.     საქართველო (ფიზიკური).   გეოიდი , 2011. მასშტაბი 1:600,000. . ფეიქრიშვილი  

13.     საქართველო (ფიზიოგრაფიული რუკა).  ჰორიზ . მასშტაბი 1:200,000, ვერტ . მასშტაბი 1:700,000. . ტაბიძე  

14.     საქართველო.   კარტოგრაფია , 2006. მასშტაბი 1:600,000. 

15.     საქართველო.   ასოციაცია გეომიჯი , 2005. მასშტაბი 1:600,000 

16.     საქართველო. პოლიტიკურ-ადმინისტრაციული რუკა.   გეოიდი , 2014. მასშტაბი 1:600.000. . ფეიქრიშვილი  

17.     საქართველო.   ფიზიკური რუკა .  „ კარტოგრაფია , 2003. მასშტაბი 1:1,000,000 

18.     საქართველო.   ფიზიკური რუკა . . . კარტოგრაფია , 2001. მასშტაბი 1:600,000  

19.     საქართველოს (რელიეფური ფიზიკური რუკა).   1999. მასშტაბი 1:1,000,000.  

20.     საქართველოს გეოლოგიური სასწავლო რუკა.   კარტოგრაფია , 2000. მასშტაბი 1:600,000. . გამყრელიძე  

21.     საქართველოს ეგზოდინამიკური პროცესების რუკა.   2007. მასშტაბი 1:600,000. . ტატაშიძე , . გონგაძე  

22.     საქართველოს მცენარეულის აფარის რუკა.   კარტოგრაფიული ფაბრიკა , 1959. მასშტაბი 1:600,000 

23.     საქართველოს ნიადაგების რუკა.   კარტოგრაფია , 1999. მასშტაბი 1:500,000. . შეყელაშვილი  

24.     საქართველოს პოლიტიკურ-ადმინისტრაციული რუკა.   კარტოგრაფია . 2013. მასშტაბი 1:600,000. ალ . ჯავახიშვილი , . გობეჯიშვილი , . ტიელიძე  

25.     საქართველოს პოლიტიკურ-   ადმინსიტრაციული რუკა . კარტოგრაფია , 2013. მასშტაბი 1:500,000. ალ . ჯავახიშვილი , . გობეჯიშვილი , . ტიელიძე  

26.     საქართველოს რესპუბლიკა (ეკონომიკური რუკა).   სსრკ გკმს თბილისის კარტოგრაფიული ფაბრიკა , 1991. მასშტაბი 1:600,000. . ქართველიშვილი  

27.     საქართველოს სამხედრო გზა.  ჰორიზ . მასშტაბი 1:17,000, ვერტ . მასშტაბი 1:5000  

28.     საქართველოს სახელმწიფო  XIII   . დამდეგს

29.     საქართველოს სახელმწიფო  XVI   საუკუნის პირველ ნახევარში .   თბილისის კარტოგრაფიული ფაბრიკა , 1989. მასშტაბი 1:920,000. დათუაშვილი ., გოგობერიშვილი .  

30.     საქართველოს სსრ (გეოლოგიური სასწავლო რუკა).   გკმს - ის # 8 ფაბრიკა , 1974. მასშტაბი 1:600,000. . ერსმანოვა  

31.     საქართველოს სსრ ლანდშაფტური რუკა.   ფაბრიკა # 8, 1970. მასშტაბი 1:600,000  

32.     საქართველოს ფიზიკური რუკა.   2013. მასშტაბი 1:500,000. ალ . ჯავახიშვილი , . გობეჯიშვილი , . ტიელიძე  

33.     საქართველოსს სსრ ლანდშაფტური რუკა   ( უმაღლესი სკოლებისათვის ). ფაბრიკა # 8 , 1970. მასშტაბი 1:600,000. . კურცხალია  

34.     ცენტრალური კავკასიონი, წლიურად გამომუშავებული ჟანგბადის რაოდენობა.   2013. მასშტაბი 1:200,000. . მაისურაძე